Obsah

Území má rozlohu 6792 m2 a leží v extravilánu severně od obce. Je volně přístupné veřejnosti, navazuje na zaužívané polní cesty a cestu podél potoka. Realizace projektu vyřešila obnovu tradičních krajinných prvků harmonické kulturní krajiny. Obnova tradičních ovocných sadů a květnatých luk bude zvyšovat pestrost stanovišť a rozmanitost území. Vytvoření tůní zadrží vodu v krajině zejména v jarním období a při přívalových srážkách vytvoří nové biotopy pro organizmy vázané na vlhčí prostředí. V lokalitě je vysázeno 97 soliterních stromů, 58 ovocných stromů, 137 keřů. Je zde založena květnatá louka a vyhloubeny tři mělké tůně. Ovocný sad se starými odrůdami ovoce poslouží jak občanům k ochutnání, tak ptactvu i zvěři. Projekt přinese významný přínos pro posílení ekologické stability území a byl podpořen dotací z Operačního programu životního prostředí.

eko1eko2eko 3eko 4eko5eko6

Spolufinancování Ekoparku Bařinky Jalubí